RODO

Informacja o danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek wypoczynkowo rekolekcyjny Totus Tuus im. Ks. Kard. K. Wojtyły, 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 503, NIP: 5521714302, kontakt e-mail: recepcja@totus-tuus.com.pl       

Cele, dla których Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:   
1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: umowa o świadczenie usług)

  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez gościa, lub ochrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Administratora (podstawa prawna: usprawiedliwiony cel administratora)

3.udokumentowanie usługi dla celów podatkowych (podstawa prawna: przepisy podatkowe)

  1. zapewnienie najwyższej jakości usług (podstawa prawna: usprawiedliwiony cel administratora)

Administrator przetwarza również dane osobowe gości gromadzone przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom i innym osobom przebywającym na terenie Obiektu (podstawa prawna: ochrona żywotnych interesów Administratora oraz innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora)             
Dane osobowe mogą być powierzone następującym firmom, świadczącym dla Administratora usługi:    

– wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne          
– księgowe         

– transportowe i wycieczkowe   

– kurierskie i pocztowe 

– prawnicze i ubezpieczeniowe  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności Ośrodka Totus Tuus. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.          

Każdy gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz ich poprawiania i aktualizacji (art. 16 RODO). Każdy ma również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania (art. 21 RODO) oraz do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.    

Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.      
Administrator nie zamierza przekazywać danych poza obszar EOG.          

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o usługi.

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.