REGULAMIN

Ośrodka Wypoczynkowego Rekolekcyjnego Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

I. Postanowienia ogólne.

1.

Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. Są to usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24h / dobę.

2.

Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji. Brak dokonanej wpłaty w wymaganym terminie jest równoznaczny rezygnacją z pobytu.

3.

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14:00, a kończy w dniu wyjazdu  o godz. 12:00.

W przypadku pobytu turnusów wakacyjnych ośrodek zastrzega sobie prawo do skrócenia godzin wymeldowania na potrzeby posprzątania pokoi.

4.

Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez Ośrodek, imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

5.

Osoby zakłócające spokój lub nie przestrzegające postanowień „Regulaminu”, a także korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z przeznaczeniem ustalonym w Ośrodku, mogą być obciążeni finansowo przez Dyrekcję Ośrodka i usunięci z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

Osoby odwiedzające naszych klientów (goście) na terenie Ośrodka powinny zakończyć wizytę do godziny 20:00 lub dokonać formalności meldunkowych i wynająć domek/pokój na nocleg.

Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych klientów/gości oraz mieniu Ośrodka.

Dzieci do lat 14- tu przebywają na terenie Ośrodka tylko pod opieką osób dorosłych.

 • Na terenie Ośrodka znajduje się wydzielony plac zabaw dla dzieci wraz z jego „Regulaminem”.

9.

Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy na bieżąco zgłaszać personelowi Ośrodka.

10.

Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

11.

Za uszkodzone lub zagubione przedmioty, będące własnością Ośrodka, oddane do użytkowania, goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

12.

Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, napraw uszkodzeń lub zakup zagubionych rzeczy.

13.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku lub pokoju.

14.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom :

 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za nieprzyzwoity.

15.

W obiekcie zabronione jest :

 • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody dyrektora Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej) lub takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym klientom/gościom.

16.

Osoby nie będące klientami Ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości klientów Ośrodka, wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu w Recepcji i otrzymaniu zgody, jednakże w takim przypadku klient Ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości i sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.

17.

Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas : dokonywania rezerwacji lub przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez recepcjonistę Ośrodka – za dodatkową dopłatą.

Właściciele zobowiązani są do posiadania : aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery, poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem (rasy uznane za niebezpieczne zgodnie z Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt -Dz. U. Nr 111, poz. 724 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715). Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną. Punkt ten nie dotyczy „psów opiekunów” osób niepełnosprawnych.

18.

Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu i wskazanych przez personel Ośrodka:

 • parking jest bezpłatny, wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu, jednakże do jednego domku lub pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe,
 • parking jest niestrzeżony, nie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i znajdujące się w nich mienie.

W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, klient proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od chwili meldunku. Reklamacje / zastrzeżenia składane w dniu wykwaterowania  nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu, gazu, wody, itp.

 

II. Zakwaterowanie.

 

1.

Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku lub pokoju, gotowego do użytkowania  i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka :

 • z chwilą przejęcia kluczy do domku/pokoju zameldowany klient staje się osobą materialnie odpowiedzialną za jego wyposażenie. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone (natychmiast) po wprowadzeniu się do domku, braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny użytkownik (klient) domku,
 • domki/pokoje w trakcie pobytu klienta nie są sprzątane. Sprzątanie może się odbyć wyłącznie na ustne życzenie klienta, zgłoszone w recepcji Ośrodka. Wówczas zakres tych prac obejmuje: wyrzucenie śmieci, sprzątanie łazienki, odkurzanie podłóg.

2.

Oddanie domku/pokoju przez klienta, w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich, jak podczas przekazywania domku/ pokoju do użytkowania, określonego w pkt 7 niniejszego „Regulaminu”.  Klienci opuszczający domek/pokój zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie, w jakim został on im przekazany. Jego użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie zawinione uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz taką samą jakościowo. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.

 • Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia domków/pokojów

3.

Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości np.(dowód osobisty) i przedstawić go recepcjoniście Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. Z 10.04.1974  o ewidencji ludności  i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz. 960).

4.

Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

5.

Pobyt dziecka w wieku do 1 roku życia jest darmowy.

Pobyt dziecka w wieku od 1 do 3 roku życia ( decyduje data urodzenia ) wynosi 15 zł dziennie jako opłata pobytowa. Dziecko w wieku 1-3 nie jest wliczane do wyżywienia oraz osobnego łóżka. Istnieje taka możliwość za dopłatą ( jak za dziecko 3-10 ).

Dziecko od 3 do 10 roku życia ( decyduje data urodzenia ) ma 50 % rabatu od ceny wyjściowej, w tym zapewnione łóżko oraz połowę porcji posiłku.

6.

Nie uzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz.12.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

7.

Za zagubioną kartę lub klucz do pokoju klient musi uiścić opłatę w wysokości 50 zł.

8.

Klient, który zamierza korzystać z wyżywienia innego niż oferuje ośrodek ( dieta bezglutenowa, wegetariańska , wegańska , cukrzycowa ) zobowiązany jest dopłacić do stawki głównej żywieniowej 10 zł dziennie.

III. Bezpieczeństwo w budynkach i na terenie Ośrodka.

Klient Ośrodka zobowiązany jest :

 • dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego Ośrodka
 • korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając  przepisów BHP i Ochrony P/poż.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pożarowe w Ośrodku, zabrania się :

 • palenia papierosów w pomieszczeniach na terenie Ośrodka. Nie stosowanie się do tego zakazu będzie skutkowało grzywną w wysokości – 250 zł.
 • używania w pokojach i domkach urządzeń elektrycznych typu :
 • grzałki elektryczne, czajniki bezprzewodowe,
 • urządzenia grzewcze (piecyki elektryczne, dmuchawy),
 • prostowniki akumulatorowe,
 • urządzenia dopuszczone do użytku  w pokojach i domkach :
 • suszarka, prostownica do włosów, golarka elektryczna,
 • radia, telewizora, laptopa, ładowarek do telefonu, tabletu i laptopa, itp.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo klientów / gości na terenie Ośrodka, zabrania się :

 • gier, zabaw, rekreacji w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 • miejscem do tego celu wyznaczonym jest Plac Zabaw z boiskiem sportowym
 1. Korzystanie w pokojach i domkach  z urządzeń zabronionych niniejszym „Regulaminem” grozi karą grzywny  w wysokości – 1.000 zł.
 2. Dyrekcja Ośrodka zastrzega sobie prawo do kontroli pokoi i domków w czasie pobytu klientów/gości pod względem stosowania zabronionych urządzeń.

9. Powyższe działania wynikają z wcześniejszych doświadczeń związanych z zagrożeniami pożarowymi wywołanymi  przez klientów Ośrodka, korzystających z zabronionych urządzeń elektrycznych.

Wewnątrz każdego domku/pawilonu na ścianie/podłodze znajduje się gaśnica.

Wyznaczonych i oznakowanych miejscach znajdują się hydranty zewnętrzne.

Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.

W ośrodku udostępnione są dozowniki z płynem dezynfekującym – każdy z gości zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do jadalni lub salki konferencyjnej.