Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Regulamin

Regulamin Ośrodka w wersji PDF

REGULAMIN

Ośrodka Wypoczynkowego Rekolekcyjnego Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

I

Postanowienia ogólne

1.

Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach 24 godziny na dobę.

2.

Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji. Nie wpłacenie w powyższym terminie jest równoznaczne rezygnacją z pobytu.

3.

Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 14.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 12.00.

4.

Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

5.

Osoby zakłócające spokój lub nieprzestrzegające regulaminu, a także korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być obciążeni finansowo przez właściciela Ośrodka i usunięci z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

Osoby odwiedzające naszych gości na terenie ośrodka powinny zakończyć wizytę do godziny 20.00 lub dokonać formalności meldunkowych i wynająć domek/pokój na nocleg.

Przebywanie na terenie ośrodka zobowiązuje do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu-własnemu i innych Gości oraz mieniu Ośrodka.

Dzieci do lat 14 przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieką osób dorosłych.

 • Na terenie ośrodka znajduje się wydzielony plac zabaw dla dzieci wraz z regulaminem.

9.

Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

10.

Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

11.

Za uszkodzone lub zagubione przedmioty, będące własnością Ośrodka, oddane do użytkowania, goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

12.

Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.

13.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku lub pokoju.

14.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za nieprzyzwoity.

15.

W obiekcie zabronione jest:

 • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody dyrektora Ośrodka(lub w trakcie ciszy nocnej) lub takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

16.

Osoby niebędące klientami Ośrodka nie mogą przebywać na terenie Ośrodka, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości Ośrodka, wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu dyrekcji Ośrodka i otrzymaniu od niego zgody, jednakże w takim przypadku klient Ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości i sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.

17.

Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Ośrodka z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy

i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność

odszkodowawczą oraz materialną.

Punkt ten nie dotyczy „psów opiekunów” osób niepełnosprawnych.

18.

Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na miejscach wyznaczonych do tego

celu i wskazanych przez personel Ośrodka,

 • parking Ośrodka jest bezpłatny, wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu, jednakże do jednego domku lub pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe.
 • Parking jest niestrzeżony, nie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

19.

Zabrania się palenia papierosów w pomieszczeniach na terenie Ośrodka. Nie stosowanie się do tego zakazu będzie skutkowało grzywną w wysokości 250 zł.

Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku/rejestracji. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania  nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu, gazu, wody.

 

II

Zakwaterowanie

 

1.

Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku lub pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.

 • Z chwilą przejęcia kluczy do domku/pokoju zameldowany Gość staję osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego domku. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone natychmiast po wprowadzeniu się do domku braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca domku.
 • Domki/pokoje w trakcie pobytu Gościa nie są sprzątane. Wyłącznie na ustne życzenie Gościa, zgłoszone w recepcji ośrodka, może się odbyć sprzątanie domku/pokoju. Wówczas sprzątanie obejmuje: wyrzucenie śmieci, sprzątanie łazienki, odkurzanie podłóg.

2.

Oddanie domku/pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania domku/ pokoju do użytkowania, określonych w pkt 7 niniejszego regulaminu.

Goście opuszczający domek/pokój zobowiązani są do pozostawienia go w takim stanie, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.

 • Zabrania się zamieniania lub przemieszczania sprzętu wchodzącego w skład wyposażenia domków/pokojów.

3.

Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości np.(dowód osobisty) i przedstawić go personelowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. Z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U.z 2001 nr 87 poz960).

 4.

Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

5.

Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz.12.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

 

III

Bezpieczeństwo w budynkach i na terenie Ośrodka

 

 1. Gość ośrodka zobowiązany jest:
 • Dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka
 • Korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów BHP i Ppoż.

 

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pożarowe Ośrodka, zabrania się używania w pokojach i domkach urządzeń elektrycznych typu:

 • grzałki elektryczne,
 • czajniki bezprzewodowe,
 • urządzenia grzewcze (piecyki elektryczne, dmuchawy)
 • prostowniki akumulatorowe

Urządzenia dopuszczone do użytku  w pokojach i domkach:

 • suszarka do włosów
 • prostownica do włosów
 • golarka elektryczna
 • ładowarka do telefonu, tabletu i laptopa
 • radio
 • laptop itp.

Korzystanie w pokojach i domkach  z urządzeń zabronionych niniejszym regulaminem grozi karą grzywny w wysokości 1000 zł.

 

Dyrekcja Ośrodka zastrzega sobie prawo do kontroli pokoi i domków w czasie pobytu gości pod względem stosowania zabronionych urządzeń.

 

Powyższe działania wynikają z wcześniejszych doświadczeń związanych z pożarem pokoju wywołanym przez gości Ośrodka korzystających z zabronionych urządzeń elektrycznych.

 

Wewnątrz każdego domku/pawilonu na ścianie/podłodze znajduje się gaśnica.

Wyznaczonych i oznakowanych miejscach znajdują się hydranty zewnętrzne.

Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji